TIETOSUOJASELOSTE

Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja (henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 §). Laatimispäivämäärä 28.8.2018.

REKISTERINPITÄJÄ

Toukolan Teräs ry (myöhemmin ”Yhdistys” tai ”Seura”), Y-tunnus: 1464090-6
Limingantie 74, 00560 Helsinki, info@toukolanteras.fi

Seura on oman jäsenrekisterinsä osalta Tietosuoja-asetuksessa tarkoitettu rekisterinpitäjä, jolla on sen osalta henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisterinpitäjän oikeudet, velvollisuudet ja vastuut.

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Jäsenrekisteri / Veijo Ilomäki
Limingantie 74, 00560 Helsinki
veijo.ilomaki@elisanet.fi, puh. +358 41 5142635

REKISTERIN NIMI

Toukolan Teräs ry:n jäsenrekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Rekisteriä käytetään Seuran yhdistyslain (503/1989) 11 § mukaisena jäsenluettelona. Lisäksi rekisterin tietoja käytetään Seuran sääntöjen mukaisesti Yhdistyksen kokouskutsujen lähettämiseen (yhdistyslaki 20 ja 24 §) sekä jäsenmaksujen laskuttamiseen ja maksamiseen. Yhdistyksen hallitus voi päätöksellään käyttää rekisterin tietoja myös muuhun tiedottamiseen.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Yhdistyksen sääntöjen mukaisten velvoitteiden tai lain asettamien velvoitteiden täyttämisen vuoksi kerättävät ja säilytettävät välttämättömät tiedot:

  • Jäsenen nimi
  • Syntymäaika
  • Postiosoite ja kotipaikka
  • Sähköpostiosoite ja puhelinnumero
  • Tieto viimeksi maksetusta jäsenmaksusta

Yhdistyksen toiminnan vuoksi jäseneltä suostumuksensa perusteella kerättävät tiedot:

  • Tieto yhdistyksen jäsenenä olevan pelaajan tai taustahenkilön urheilulajista ja -joukkueesta
  • Lajiliiton myöntämän lisenssin numero tai vastaava
  • Syntymäpaikka

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Jäseneltä itseltään tai tämän edunvalvojalta saadut tiedot liittymisen yhteydessä sekä näiden ilmoittaessa päivitetyt tiedot. Jäseneltä saadun suostumuksen perusteella joukkueiden toimittama tieto pelaajastaan tai taustahenkilöstään. Yhdistyksen kirjaamat tiedot maksetusta jäsenmaksusta.

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Jäsenen tietoja voidaan luovuttaa jäsenen erikseen antaman suostumuksen perusteella yhdistyksen toiminnan vaatimassa laajuudessa. Jäsenen tietoja voidaan luovuttaa yhdistyksen sääntöjen mukaisten velvoitteiden tai lain asettamien velvoitteiden täyttämisen vuoksi.

Jäsenrekisteriin tallennettuja rekisteröityä koskevia tietoja luovutetaan Suomen Palloliitolle sen piiriin kuuluvaan urheilutoimintaan osallistumiseen vaadittavan lisenssin (Pelipassi) rekisteröimistä ja hallinnointia varten, ja käsitellään Suomen Palloliiton ylläpitämässä Pelipaikka-rekisterissä. Lisätietoja Suomen Palloliiton noudattamasta tietosuojakäytännöstä voit saada osoitteesta https://www.palloliitto.fi/tietosuoja/. Tietoja voidaan vastaavasti luovuttaa Suomen Salibandyliitolle ja Suomen Pöytätennisliitolle tai muulle lajiliitolle, jonka urheilutoimintaan Seuran jäseniä osallistuu Seuran edustajina.

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille kolmansille osapuolille.

TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Tietoja käsitellään, siirretään tai luovutetaan vain Euroopan unionin alueella, Euroopan talousalueella ja sellaisissa maissa, joista Euroopan yhteisöjen komissio on henkilötietolain 22 a §:n mukaisesti todennut, että maissa taataan tietosuojan riittävä taso.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisteritietoja ei säilytetä muussa kuin sähköisessä muodossa. Rekisterin tiedot on tallennettu ulkoiselle tietokantapalvelimelle, jonne pääsy vaatii jäsenrekisterin pitäjän luoman henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan sekä tietokantapalvelimen osoitteen. Verkon yli siirrettäessä tiedot suojataan SSL- tai SSH-tekniikalla.

TARKASTUSOIKEUS

Rekisterissä olevalla on henkilötietolain mukainen oikeus tietojensa tarkastukseen korvauksetta kerran vuodessa. Sen, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot, on esitettävä tästä kirjallinen ja omakätisesti allekirjoitettu tai vastaavalla tavalla varmennettu pyyntö rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle.

OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Rekisterinpitäjä korjaa tiedot henkilötietolain 29 §:n mukaisesti. Tiedonkorjaamispyynnöt on osoitettava rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle.

MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja henkilötietolain 30 §:n mukaisesti suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.